Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi

1. BÖLÜM

Amaç – Kapsam – Dayanak - Tanımlar
Amaç:
Madde 1:
Uşak Gençlik Meclisi’nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.
Kapsam:
Madde2:
Uşak Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin kuruluşunu amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.
Dayanak:
Madde 3:
Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 12. ve 16. maddeleri ile Uşak Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin 11. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar:
Madde 4:
Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Belediye: Kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan belediyeyi,
b) Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,
c) Gençlik Meclisi: Uşak Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ni,
d) Başkan: Uşak Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı’nı,
e) Başkan Yardımcısı: Uşak Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkan Yardımcısı’nı,
f) Sekreter: Uşak Kent Konseyi Gençlik Meclisi Sekreteri’ni,
g) Çalışma Grupları: Uşak Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Gruplarını,
h) Yürütme Kurulu: Uşak Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu’nu,
i) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,
2. BÖLÜM
Gençlik Meclisi
Tanımı, Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları
Tanımı:
Madde: 5
Uşak Gençlik Meclisi; yerel ve ulusal demokratikleşme sürecinde, gençlerin düşüncelerini açıkça söyleyebilmelerini, çözüm üretebilmelerini, karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını sağlar.
Kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren gönüllülük temelinde, kent konseyleri yapısı altında ve Ulusal Gençlik Parlamentosu (UGP) ile işbirliği içerisinde örgütlenen demokratik bir oluşumdur.
Uşak Gençlik Meclisi; Gençlerin, meclis çatısı altında yaratılan uzlaşma ortamı içerisinde, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kentimizin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikaların yaratılmasında ve öncelikli sorunların belirlenerek bunların çözüm önerilerinin üretilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmalarını sağlar.
Amacı:
Madde – 6:
Gençlik Meclisi’nin amacı;
a) Gençlerin, kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmalarını, gençlik ve kentle ilgili sorunların çözümünde sorun çözme anlayışı içerisinde aktif rol almalarını sağlamak,
b) Sürdürülebilir Kalkınma anlayışı içerisinde kente yönelik çalışmalar yürütmelerini sağlamak,
c) Kent gençliğini, uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşların düzenleyeceği faaliyet ve aktivitelerde temsil etmek ve bu amaçlara uygun aktiviteler düzenlemek.
d) Ulusal ve Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yerel düzeyde gençlik haklarını korumak ve geliştirmek,
e) Gençlerin kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek,
f) Gençlerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,
g) Gençlerin, kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almalarını sağlamak, insan hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını arttırmak,
h) Gençliğin dayanışma ve paylaşıma yönelik özeliklerini "ortaklık” bilinci içinde geliştirmek ve gençliğe birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,
i) Gençlerin, dinamizmini ve enerjisini kanalize edeceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa etkinlikler gerçekleştirmek,
İlkeleri:
Madde – 7:Uşak Gençlik Meclisi çalışmalarını şu ilkeler çerçevesinde yürütür.
• Şeffaflık
Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde şeffaflık esas alınır. Yapacağı bütün etkinlikleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve katılımlarını sağlar. Bilgi paylaşımını tarafsız, koşulsuz ve eşit yapar.
• Temsil
Gençlik Meclisi, yerel yönetişim sürecinde, başta Kent Konseyleri olmak üzere karar alma mekanizmalarında kent gençliği adına söz sahibi olan temsili yapıdır ve cinsiyet eşitliğini esas alır. Ancak Gençlik Meclisi siyasi ve ekonomik güçlerden ve bunlar doğrultusundaki fikirlerden bağımsız olup bu doğrultudaki hiçbir güç ile dikey ve yatay ilişki içine giremez.
• Gönüllülük
Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde gönüllülüğü esas alır. Kar amacı güden herhangi bir çalışma içerisine giremez. Kent içerisinde gençlerde gönüllülüğün gelişmesini ve yayılmasını teşvik eder.
• Bireysel Kapasite Gelişimi
Gençlerin bireysel kapasite gelişimini sağlayacak eğitsel, sosyal içerikli çalışmalar kent gençliğinin sesini yükseltecek ve her türlü politika oluşturma sürecinde gençlik boyutununda dikkate alınmasını sağlar.
•Sosyal Sorumluluk
Kentleşme sorunlarının artarak farklılaştığı günümüzde gençlerin çevrelerindeki sorunları sahiplenerek çözüm önerileri sunması, uygulama süreçlerine ve sonuçların takibine etkin katılımı, sosyal sorumluluk duygularının gelişimini sağlar.
• Kentin Yaşam Kalitesinin Arttırılması
Gençlik Meclisi, kentsel kalkınma politikalarına gençlik bakış açısı kazandıran öneriler geliştirir ve görüşlerini yerel yönetim birimlerine sunar.
• Sürdürülebilirlik
Gençlik Meclisinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumsallaşma bir zorunluluktur. Diğer yerel gençlik meclisleri ve UGP ile iletişim bağlarını kurar, ortaklık geliştirir ve güçlendirir. Gençlik Meclisleri yeni katılımlara açıktır.
• Yönetişim
Gençlik Meclisi iyi yönetişim doğrultusunda, yerel ortaklarla işbirliği içinde, kent kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerinde kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunur.
•Çözümde Ortaklık
Gençlik Meclisi çalışmalarının tümü başta Uşak Kent Konseyi olmak üzere konuyla ilgili tüm yerel aktörler ile ortaklık anlayışı içerisinde gerçekleştirir. Kurumlar ve bireyler arasında verimli çalışmayı engellemeyen ve iktidar mücadelesine yol açmayan işbirliği platformları oluşturur.
• Aktif Katılım
Gerçekleştirilecek çalışmaların tümünde gençliğin karar alma aşamasında sonuçların takibine kadar tüm süreçlere aktif katılımı bir zorunluluktur.
• Yatay İlişki
Gençlik Meclisi gönüllüleri arasında herhangi bir hiyerarşik yapı söz konusu olmamakla beraber tüm ilişkiler yatay olmak zorundadır.
Oluşumu:
Madde – 8: Uşak Gençlik Meclisi 15-26 yaşları arasındaki,
a) Üniversitelerin Öğrenci Konsey temsilcileri
b) Üniversite öğrenci topluluk/kulüp temsilcileri,
c) Lise Öğrenci Temsilcileri,
d) Sivil toplum kuruluşları gençlik temsilcileri,
e) Odaların Gençlik temsilcileri,
f) Çalışma Grubu temsilcileri, (Bireysel katılımcılar çalışma grubu içinde yer alır)
g) Kamu Kurumlarının Gençlik temsilcileri (SHÇEK, Gençlik Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ve Halk Eğitim Merkezleri)
h) Mahalle gençlik temsilcilerinden oluşur.
Mahalle Meclisi olan yerlerde meclis kararı ile temsilci isimleri bildirilir. Mahalle Meclislerinin olmadığı yerlerde ise Mahalle Muhtarının onayı ile belirlenen temsilciler Gençlik Meclislerinde yer alabilirler.
Kent Konseyi Gençlik Meclisi kurumsal temsiliyetin yanı sıra bireysel katılıma da açıktır. Ancak Gençlik Meclisine bireysel olarak katılımlarda: "çalışma grupları” içerisinde yer alındıktan sonra katılım esastır.
Genel Kurul’da kurumsal temsilci olarak yer almak için söz konusu kişilerin kurum ve kuruluşları tarafından seçilmiş olduklarını belirten yazılı bir kararın olması gerekmektedir. Her kuruluş, temsilcilerini biri asıl biri de yedek olmak üzere ve cinsiyet eşitliğini de esas alarak Uşak Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ne bildirir.
Organları:
Madde – 9:
Uşak Gençlik Meclisi’nin organları şunlardır:
A. Gençlik Meclisi Genel Kurulu
B. Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu
C. Gençlik Meclisi Danışma Kurulu
D. Gençlik Meclisi Çalışma Grupları
Gençlik Meclisi Genel Kurulu
Madde- 10:
Gençlik Meclisi’nin en üst karar alma organıdır. Gençlik meclisi politikasını belirler. Görevi; Meclis Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmektir. Gençlik Meclisi Genel Kurulu; yılda en az 2 kez olağan toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu çağrısı veya Genel Kurul üyelerinin 1/3’ünün imzalı çağrısı ile toplanır. Gençlik Meclisi Genel Kurulu, kararlarını toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Genel Kurulda, Meclis yürütme kurulu tarafında hazırlanmış olan gündem maddelerine, toplantıya katılan Gençlik Meclisi üyelerinin önerisi ve genel kurulun onayı ile madde eklenebilir.
Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu
Madde- 11:
Genel Kurul tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde Genel Kurul kararlarının 1 yıl süre ile uygulayıcı/yürütücü organıdır.
Yürütme Kurulu, üye kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar. Kent yönetiminde Gençlik Meclisi’ni temsil eder. En az 3 aylık raporlar ile çalışmaları değerlendirip Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerine ve Ulusal Gençlik Parlamentosu’na bilgi verir. Gençlik meclisini yerel, ulusal ve uluslararası süreçlerde ilgili çalışma grupları ile istişare halinde temsil eder.
Genel kurul tarafından seçilen 10 Asıl ve 10 Yedek üyeden oluşan bir kuruldur. Yürütme kurulunun en az üç üyesi bayan olmak zorundadır. Yürütme Kurulu en az 15 günde bir toplanır.
Yürütme Kurulu toplantı yeter sayısı üye tam sayısını salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
Yürütme Kurulu toplantılarında alınan kararlar oy sayısı eşit olduğunda başkanın oyu 2 oy sayılır.
Yürütme Kurulunun Üyeleri
Yürütme kurulu üyeleri 5. Maddede belirtilen temsilciler arasından Genel Kurulda yapılacak seçimle belirlenir.
Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri’nin görev süresi içinde yaş hadlerini aşmaları görevlerini etkilemez. Yürütme Kurulu üyesinin birbirini takip eden 3 toplantıya mazeretsiz gelmemesi Yürütme Kurulunun görev ve sorumluluklarını yerine getiremeyeceği olarak kabul edilir ve Yürütme Kurulu üyeliğinden çıkarılır.
Üyeliği düşen yürütme kurulu üyesi yerine oy sıralamasına göre ilk yedek üye alınır. Yürütme Kurulu üyeliğinden çıkma gençlik meclisi üyeliğinden çıkma olarak yorumlanamaz.
Yürütme Kurulu ilk toplantısında kendi içerisinde kadın erkek eşitliği gözetilerek bir başkan ve bir başkan yardımcısı ile bir sekreter seçer.
Yürütme kurulunda herhangi bir sebeple görevinden ayrılan üye, eğer Gençlik Meclisi Başkanı ise yerine Başkan yardımcısı getirilir. Görevinden ayrılan üye eğer Gençlik Meclisi Başkan Yardımcısı veya Sekreter ise; ilk olarak Yürütme Kurulu asil üyeleri arasından biri seçilir. Eksilen Yürütme Kurulu üyesi yerine, oy sıralamasına göre yedek üyeler alınır.
Uşak ili merkez öğrenci meclisi başkanı yürütme kurulunun doğal üyesidir.
Gençlik Meclisi Başkan
Gençlik Meclisi Başkanı Kent Konseyi Yürütme Kurulunun doğal üyesidir. Gençlik Meclisi Başkanı çalışmaların genel koordinasyonundan, Yürütme Kurulu toplantılarını organize etmekten ve toplantı raporlarını düzenleyip arşivlemekten sorumludur. Seçimli Genel Kurul Toplantısı dışındaki Genel Kurul Toplantılarını yönetir.
Gençlik Meclisi Başkanı görev ve yetkililerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur. Eylem ve işlemlerinde üyelerin ve onların düşüncelerini dikkate alır. 3 ayda bir Kent Konseyi yürütme kuruluna ve Ulusal Gençlik Parlamentosuna sunulacak raporları hazırlamakla yükümlüdür.

Gençlik Meclisi Başkan Yardımcısı
Başkanın yürütme kurulu toplantısında olmadığı durumlarda başkanın görevlerini yerine getirmekle sorumludur. Çalışma gruplarının koordinasyonundan ve etkinliklerin takibinden sorumludur.
Sekreter
Toplantı karar tutanaklarını tutmak ve arşivlemekle yükümlüdür.
Toplantı gündem maddelerini içeren katılım tutanaklarını hazırlamak ve arşivlemekle yükümlüdür.
Gençlik Meclisi ile ilgili basında yer alan haberleri takip etmek ve basın arşivini hazırlamakla yükümlüdür.
Uşak Kent Konseyi genel sekreteri ile Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu arasındaki iletişimi sağlar.
Gençlik Meclisi üye bilgileri ve çalışma grubu üye listelerini takip eder ve kayıt altına alır.
Gençlik Meclisi Üye formları seçimli Genel Kurul’dan önceki 3 ay içerisinde yenilenmesi ile ilgili tedbirleri almakla sorumludur.
Gençlik Meclisi Danışma Kurulu
Madde- 12:
Gençlik Meclisi çalışmalarını kolaylaştıracak, çalışmalarda gençlere danışmanlık yapacak kamu kurum/kuruluşları, akademik kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir kuruldur. Yılda en az 2 defa toplanır. Gençlik Meclisi Başkanı danışma kurulunun doğal üyesidir. Karar alma yetkisi yoktur.
Kamu Kurum/Kuruluş;
Belediye Temsilcileri
Kent Konseyi Temsilcileri
Sanayi, Ticareti. Borsa ve Meslek Odaları Temsilcileri
Gençlik Meclisi Başkanı
Akademisyenler ve Önceki Dönem Yürütme Kurulu Üyesi
Danışma kurulu üyeleri, Gençlik Meclisi Yürütme kurulu üyeleri tarafından Yürütme Kurulu belirlendikten sonra en geç 1 ay içerisinde belirlenir.

Gençlik Meclisi Çalışma Grupları
Madde- 13:
Çalışma grupları, belirlenen öncelikli konularda çalışmalar yapabilecek genç gönüllülerin katılımıyla oluşur. Kentteki gençlerin talepleri doğrultusunda Yürütme Kurulu kararıyla sürekli çalışma grupları belirlenir. Her çalışma grubu en az 5 kişiden oluşur. Çalışmalarının sürekliliği halinde oluşumuna devam eder.
Yürütme Kurulu kararı ile ihtiyaca yönelik kısa dönemli çalışma grupları da oluşturulabilir. Çalışma grupları, kendi aralarında grup başkanını belirler. Çalışma Grubu Temsilcisi Çalışma Grubu toplantılarını organize eder ve yapılan çalışmaları Yürütme Kurulu ve Genel Kurula sunulmak üzere 2 ayda bir raporlamakla yükümlüdür.
Çalışma gruplarının ayda en az 1 kez toplanma zorunluluğu vardır. Çalışma Gruplarının toplantıları Çalışma Grubu Temsilcileri tarafından Yürütme Kurulu ve Uşak Kent Konseyi Sekretaryası ile istişare halinde organize edilir. Asgari toplantı zorunluluğunu yerine getirmeyen çalışma grubu kendiliğinden fesh olur.
Gençlik Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan, katılımcı ve paylaşımcı rol almayan, toplantılar yapmayan, üyeleri dağılan daimi veya geçici çalışma grupları, Yürütme Kurulu kararı ile kapatılır. Ayrıca, görevini tamamlamayan geçici çalışma grupları, yine Yürütme Kurulu kararı ile kapatılır.
Her çalışma grubu, kendi içerisinde seçimle 1 lider, 1 lider yardımcısı ve 1 raportör belirler. Seçilen kişiler, görevlerini aksatır ya da gruptan ayrılırsa, Sekreter’in bilgisi dâhilinde çalışma grubu toplantısında yeni kişiler seçilir.
Çalışma Grupları Liderleri; yaptığı toplantı, proje ve etkinlikleri ile ilgili Gençlik Meclisi Sekreteri’ni sürekli olarak bilgilendirir.
Çalışma Grupları Liderleri, Çalışma grubunun faaliyetlerini organize eder. Çalışma grubu üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri, Yürütme Kurulu’nun onayına sunar. Ayrıca projelerinin işleyişi konusunda gerekli sorumlulukları alır ve Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur.
Çalışma Grupları Lider Yardımcıları, Lider’in olmadığı durumlarda, Çalışma Grubu’na liderlik yapar. Çalışma Grupları Liderleri, Yürütme Kurulu kararı gerektiren proje ve etkinlikleri için, Yürütme Kurulu toplantılarına katılır. Ancak, oy kullanma hakkı yoktur. Çalışma Grupları raportörleri, Çalışma Gruplarının sekretaryasını yürütür. Toplantı tutanakları ve raporlarını hazırlar. Toplantılara mazeret bildirmeden üst üste 3 kez katılmayan çalışma grubu üyelerini tespit eder, Çalışma Grubu Lideri ve Sekreter’e bildirir.

3. BÖLÜM:
SEÇİM ESAS VE USULLERİ
Madde 14:
Gençlik Meclisi seçim esas ve usulleri şunlardır:
a) Gençlik Meclisi yürütme kurulu 10 üyeden oluşur.
b) Seçimde Yürütme Kurulu üye adayları oylanır.
c) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu’nun 10 üyesi, seçimli genel kurul toplantısında gizli oy sistemi ile seçilir.
d) Yürütme Kurulu için en yüksek oyu alan kişilerden itibaren 10 kişi asıl, 10 kişi yedek üye olarak seçilir.
e) Yürütme Kurulu ilk toplantısında kendi içinden 1 Başkan 1 Başkan Yardımcısı ve 1 Sekreter seçer.
ÜYE OLMA
Madde 15:Yeni üyeler, öncelikle üye kayıt formunu doldurmalıdır. Üyeliklerin kabulü, üye kayıt formunun Gençlik Meclisi Yürütme Kurulunun onayı ile gerçekleşir.
ÜYELİK SORUMLULUĞU
Madde 16:
Tüm Gençlik Meclisi üyelerinin Gençlik Meclisi üyelik formunu eksiksiz doldurma zorunluluğu vardır. Seçimli Genel Kurul öncesinde üye formunu yenilemeyen üyeler, Seçimli Genel kurulda oy kullanamazlar.
ÜYELİKTEN AYRILMA
Madde 17:
Gençlik Meclisi üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Yürütme Kurulu’na yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 18:Uşak Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Gençlik Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir.
Gençlik Meclisi üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra, Yürütme Kurulu kararı ve bu kararın Uşak Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girer.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 19:
Atatürk Kültür Merkezi’ndeki Uşak Kent Konseyi Ofisleri; sekretarya hizmetlerinin, üyelik ilişkilerinin, Yürütme Kurulu ve Çalışma Grupları toplantılarının, çeşitli proje ve aktivitelerin gerçekleştirileceği mekândır.
Madde 20: Gençlik Meclisi; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.
Madde 21:Halktan ve üyelerden gelen bilgi talebi için Gençlik Meclisi kararları, Uşak Kent Konseyi Gençlik Meclisi Ofisinde halka ve basına açık bulundurulur
Madde 22:Gençlik Meclisi üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapamaz. Gençlik Meclisi her siyasi partiye eşit uzaklıktadır.
Madde 23:Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu sekreter aracılığı ile çalışma grupları ve projeler hakkında Uşak Kent Konseyi Genel Sekreteri’ni sürekli bilgilendirir.
Madde 24:Aksi belirtilmedikçe alınan kararlar oy çokluğu ile alınır.
4. BÖLÜM
Yürürlülük
Madde – 25:
Bu yönergedeki değişiklikler  Uşak Kent Konseyi Genel Kurulu’nun 30/09/2014 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Yönerge Değişikliği
Madde – 26:
Gençlik Meclisi Yönergesi, Genel Kurula Katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu sağlaması ile değiştirilir.
Geçici Madde: Mevcut 7 kişilik yürütme kurulu yapılacak ilk seçimli genel kurula kadar faaliyetlerine devam eder.