Kadın Meclisi Çalışma Yönergesi

UŞAK KENT KONSEYİ

Kadın Meclisi Çalışma Yönergesi
I. BÖLÜM
AMAÇ – KAPSAM – DAYANAK – TANIMLAR
AMAÇ
Madde 1:Uşak Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.
KAPSAM
Madde 2: Yönerge, Uşak Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.
DAYANAK
Madde 3: Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 12. ve 16. maddeleri ile Uşak Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin 11. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
Madde 4: Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Belediye: Kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan Uşak belediyesini,

b) Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,
c) Kadın Meclisi: Uşak Kent Konseyi Kadın Meclisi’ni,
d) Başkan: Uşak Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı’nı,
e) Başkan Yardımcısı: Uşak Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı’nı,
f) Sekreter: Uşak Kent Konseyi Kadın Meclisi Sekreteri’ni,
g) Çalışma Grupları: Uşak Kent Konseyi Kadın Meclisi Çalışma Gruplarını,
h) Yürütme Kurulu: Uşak Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu’nu,

i) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını, ifade eder.
j) Aktif üye; genel kurulda oy kullanma hakkına sahip kurum ve kuruluş temsilcilerini ifade eder,
k) Katılımcı üye, kadın meclisi çalışmalarına gönüllü olarak katılan, fakat genel kurulşda oy hakkına sahip olmayan kişileri ifade eder.
II. BÖLÜM
KADIN MECLİSİ
TANIMI, AMACI, OLUŞUMU VE ORGANLARI
TANIMI
Madde 5: Kadın Meclisi; katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi; hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında; düşüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme, karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan ve kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren demokratik bir platformdur.
Kadın Meclisi; kent içinde yaşayan kadınların din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin temsil edilmesini, özgür ve doğrudan katılımı sağlar.
AMACI
Madde 6: Kadın Meclisi’nin amacı;
a) Kadınların, toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak; üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb alanlarda söz sahibi olmalarını, karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
b) Kadınların kent ve kadın sorunları ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi, kadın bakış açısıyla politikalar oluşturulması kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, kadınlara karşı yapılan her türlü ayrımcılığa ve aile içi şiddete karşı güç birliği yapılması,kadınların sorunlarından, gereksinimlerinden ve beklentilerinden yola çıkılarak çözüm önerileri ve projeler üretilmesi ve bunların gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,
c) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri (özellikle 1992 Rio Yeryüzü Zirvesi,1995 Pekin Dördüncü Kadın Zirvesi,1996 İstanbul Habitar II Kent Zirvesi Ve 2000 New York 1000 Yıl Zirvesi) ve diğer uluslar arası sözleşmelerde (özellikle CEDAW-Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinde) yer alan kadınlara yönelik hükümlerin yerel ve ulusal düzeyde yaşama geçirilmesini sağlamak,
d) Kadın Meclisi’ni kentsel, ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek,
e)Kadınların, girişimci, araştıran, üreten bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,
f)Kadın meclisinde oluşturulan görüşlerin Uşak Kent Konseyi Genel Kurulunda ele alınmasını ve değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamak,
OLUŞUMU
Madde 7:Kadın Meclisi, Genel Kurul üyesi olan aktif üyeler ile katılımcı üyelerden oluşur. Sadece aktif üyelerin genel kurulda oy kullanma hakları vardır.
Aktif Üyeler:
a) Uşak İl Genel Meclisi Kadın Üyeleri,
b) Belediye Meclisi Kadın Üyeleri,
c) Kadın Muhtarlar,
d) Kuruluş yeri ve faaliyet alanı Uşak İl sınırlarında olan Kadınlara yönelik çalışmalar yapan vakıf, dernek, ve kooperatiflerden 1’er kadın temsilci,
e) Teşkilatını kurmuş olan her siyasi partinin Uşak İl Örgütü Kadın kollarından 1’er temsilci
f) Üniversite Rektörlüğü’nün belirlediği kadın çalışmalarıyla ilgili 1 temsilci,
g) Meslek odaları, Baro ve sendikalardan 1’er kadın temsilci,
h)Uşak Kent Konseyi Çalışma Gruplarından 1’er kadın temsilci,
i)Uşak sınırları içindeki mahallelerden mahalle muhtarları tarafından seçilecek 1’er kadın temsilci.
j)Varsa, beldedeki Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi, Sığınma Evi ve benzeri kadın merkezlerinin temsilcileri,
k)Valilik Makamınca belirlenecek kadınlar ile ilgili çalışmalar yürüten kamu kurum ve kuruluşlardan birer kadın temsilci.
Katılımcılar: Bireysel katılımcılardır. Hemşehrilerden oluşur. Muhtarların kadın azaları veya muhtarın eşi de bu gruptaki üyelerdir. Meclis toplantılarında söz hakları vardır, oy kullanma ve seçilme hakları yoktur. Çalışma gruplarında faaliyet gösterebilirler, proje ve etkinliklere katılabilirler. Bilgi amaçlı üye formu doldurmak zorundadırlar.
ORGANLARI
Madde 8:Kadın Meclisi’nin organları şunlardır:
a) Kadın Meclisi Genel Kurulu
b) Kadın Meclisi Yürütme Kurulu
c) Kadın Meclisi Çalışma Grupları
KADIN MECLİSİ GENEL KURULU
Madde 9:
a)Aktif üyelerden oluşur. Kadın Meclisi’nin en yetkili organıdır. Görevi; Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemek, yönerge değişikliği yapabilmek ve gerekli kararları almaktır.
b)Kadın Meclisi Genel Kurulu; yılda en az 2 kez toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu çağrısı üzerine toplanır. Kadın Meclisi Genel Kurulu, kararlarını toplantıya katılan aktif üyelerin oy çokluğu ile alır.
c)Genel Kurulda, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanmış olan gündem maddelerine toplantıya katılan Kadın Meclisi aktif üye sayısının en az % 10’nun yazılı veya sözlü önerisi ve Genel Kurulun onayı ile madde eklenebilir. Her gündem maddesinin görüşülmesinden sonra karar için oylama yapılır. Oy verme sistemini genel kurul üyeleri belirler.
d)Kadın Meclisi Genel Kurullarında oy verme hakkı sadece aktif üyelere aittir.
e)Kadın Meclisi üyelerinin Seçimli Genel Kurul’da oy kullanabilmeleri için, seçim tarihinden önceki son 1 aydan önce, Kadın Meclisi üyeliği olması gerekmektedir.
f)Kadın Meclisi yürütme kurulu toplantıları, Kadın Meclisi Başkanı, Başkan Yardımcısı veya Sekreter tarafından yönetilir.
KADIN MECLİSİ YÜRÜTME KURULU
Madde 10:
a)Kadın Meclisi Yürütme Kurulu; Kadın Meclisi Başkanı, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve üyelerden olmak üzere toplam 7 asil 7 yedek kişiden oluşur. Genel Kurulda seçilir. Başkan ,Başkan yardımcısı ve Sekreter yürütme kurulu içersinden seçilir, çalışma guruplarının temsilcileri üyeleri oluşturur .
b)Kadın Meclisi Başkanı Yürütme Kurulu Başkanı’dır. Başkanın bulunmaması halinde Başkan Yardımcısı, o da yoksa Sekreter Yürütme Kuruluna başkanlık eder. Hiçbiri yoksa, Yürütme Kurulu toplantısı ertelenir.
c)Kadın Meclisi Başkanı ve yürütme kurulu üyeleri en fazla 2 dönem üst üste seçilebilir.
d)Yürütme Kurulu, en az ayda 2 kez, Uşak Kent Konseyi binasında toplantılarını gerçekleştirir. Aldığı kararları toplantı tutanaklarına işler ve üyelere Kadın Meclisi Sekreteri aracılığıyla duyurur.
e)Kadın Meclisi Yürütme Kurulu toplantılarına, mazereti olmaksızın üst üste 3 kez katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesi yerine oy sıralamasına göre ilk yedek üye alınır.
f)Yürütme kurulunda herhangi bir sebeple görevinden ayrılan üye, eğer Kadın Meclisi Başkanı ise yerine Başkan yardımcısı getirilir. Görevinden ayrılan üye eğer Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı veya Sekreter ise; eksilen Yürütme Kurulu üyesi yerine, oy sıralamasına göre yedek üyeler alınır.
g)Asil ve Yedek tüm Yürütme Kurulu üyelerinin ayrılması ve dağılması halinde, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile olağanüstü seçimli Genel Kurul toplantısı yapılır.
h)Yürütme Kurulu toplantılarında yapılan oylamalarda eşitlik olması halinde, Kadın Meclisi Başkanı’nın oyu 2 oy sayılır.
ı)Kent konseyi tüzüğünün 11.1.5 maddesi gereğince kadın meclisinin çalışmaları, etkinlikleri hakkında kent konseyi yürütme kurulunun bilgisi ve onayının bulunması zorunludur.
i)Kent konseyi tüzüğünün 11.1.6 maddesi gereğince kadın meclisini temsilen her türlü toplantı ve etkinliklere katılıp katılınmayacağına, kimin katılacağına kent konseyi yürütme kurulu karar verir.
KADIN MECLİSİ BAŞKANI
Madde 11:Görev ve Yetkileri:
a)Uşak Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir, kadın meclisi çalışmaları hakkında bilgi verir.
b)Kadın Meclisi Yürütme Kuruluna başkanlık eder.
c)Seçimli genel kurul toplantısı dışındaki Genel Kurul toplantılarını yönetir.
d)Kadın Meclisi toplantı gündemini yürütme Kurulu ile birlikte belirler.
e)Kadın Meclisi Başkanı, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır.
KADIN MECLİSİ BAŞKAN YARDIMCISI
Madde 12:Görev ve Sorumlulukları:
a)Başkan yardımcısı, Yürütme Kurulu’nun verdiği sürekli görevlerin yanı sıra, Başkanın verdiği görev ve sorumluluklar doğrultusunda görev icra eder.
b)Başkanın olmadığı durumlarda Kadın Meclisi Başkanı’nın görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

 

KADIN MECLİSİ SEKRETERİ
Madde 13:Görev ve Sorumlulukları:
a)Kadın Meclisi ile Uşak Kent Konseyi Sekreteryası arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar.
b)Kadın Meclisi üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini çalışma gruplarının temsilcileriyle işbirliği halinde sağlar.
KADIN MECLİSİ ÇALIŞMA GRUPLARI
Madde 14:
a)Kadın Meclisi daimi ve geçici çalışma grupları, Kadın Meclisi amaçlarına uygun olacak şekilde, kadınların talepleri doğrultusunda, Genel Kurul kararı ile oluşturulur. Daimi çalışma grubu 4 adet (eğitim ve örgütlenme, Kültür ve sanat, sağlık, çevre), geçici çalışma grubu ise sayı sınırlaması olmaksızın ihtiyaca göre kurulur.
b)Her çalışma grubu, kendi içerisinde seçimle 1 temsilci ve 1 yazman belirler. Seçilen kişiler, görevlerini aksatır ya da gruptan ayrılırsa, Kadın Meclis Başkanı bilgisi dahilinde çalışma grubu toplantısında yeni kişiler seçilir.
c)Çalışma Grupları Temsilcileri; yaptığı toplantı, proje ve etkinlikleri ile ilgili yürütme kurulunu bilgilendirir ve gerektiğinde onay alır.
d)Çalışma Grupları Yazmanları temsilcinin olmadığı durumlarda Çalışma Grubu’na temsilcilik yapar.
e)Daimi Çalışma Grupları Temsilcileri, Yürütme Kurulu üyesidir ve oy kullanma hakkı vardır. Geçici çalışma gurupları temsilcileri ise proje ve etkinlikleri hakkın da bilgi vermek ve onay almak için Yürütme Kurulu toplantılarına katılır. Ancak, oy kullanma hakkı yoktur.
f)Çalışma Grupları yazmanları, Çalışma Gruplarının sekreteryasını yürütür. Toplantı tutanakları ve raporlarını hazırlar. Toplantılara mazeret bildirmeden üst üste 3 kez katılmayan çalışma grubu üyelerini tespit eder, Çalışma Grubu Temsilcisine bildirir.
g)Kadın Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan, katılımcı ve paylaşımcı rol almayan, toplantılar yapmayan, üyeleri dağılan daimi veya geçici çalışma grupları, genel kurul kararı ile kapatılır. Ayrıca, görevini tamamlayan geçici çalışma grupları, yine genel kurul kararı ile kapatılır.
III. BÖLÜM
SEÇİM ESAS VE USULLERİ
Madde 15:Kadın Meclisi seçim esas ve usulleri şunlardır:
a)Kadın Meclisi yürütme kurulu 7 Üyeden oluşur.
b)Yürütme Kurulu gizli oy sistemi ile seçilir. Seçilenler kendi aralarında başkan, başkan yardımcısı ve sekreteri belirler.
c)Yürütme kuruluna seçilecek tüm üyelerde Uşak Belediyesi sınırlarında ikamet etmek veya temsil ettiği kurumun veya işyerinin belediye sınırları içerisinde yer alması şartı aranır. Aynı şartlar, çalışma gruplarına seçilecek sözcü için de geçerlidir. Bu şartlardan birini bile taşımayan üyeler, kadın meclisinin üyesi olarak her türlü çalışmanın içerisinde yer alabilir, çalışma gruplarına girebilir ancak yürütme kurulunda ve çalışma gruplarında temsilci olarak seçilemezler.

 

IV. BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
ÜYE OLMA
Madde 16: Yeni üyeler, öncelikle üye kayıt formunu doldurmalıdır. Üyeliklerin kabulü, üye kayıt formunun Kadın Meclisi Yürütme Kurulunda onayı ile gerçekleşir.
ÜYELİKTEN AYRILMA
Madde 17:Kadın Meclisi üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Yürütme Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır.
YÖNERGE DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 18:Kadın Meclisi yönergesi genel kurula katılan üyelerin salt çoğunluğu ile değiştirilir, Uşak Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayına sunulur
V. BÖLÜM
YÜRÜTME
Madde 19:Bu yönerge hükümlerini Kadın Meclisi Yürütme Kurulu yürütür.
VI. BÖLÜM
YÜRÜRLÜK
Madde 20:Bu yönergedeki  değişiklikler Uşak Kent Konseyi Genel Kurulu’nun 30/09/2014 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.