Muhtarlar Meclisi Çalışma Yönergesi

MUHTARLAR MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ
I. BÖLÜM
AMAÇ – KAPSAM – DAYANAK – TANIMLAR
AMAÇ
Madde 1.
Uşak Kent Konseyi Muhtarlar Meclisi’nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.

KAPSAM
Madde 2.
Yönerge, Uşak Kent Konseyi Muhtarlar Meclisi’nin kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

DAYANAK
Madde 3.
Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 12/2 ve 16. maddeleri ile Uşak Kent Konseyi’nin 22.09.2012 tarihli Çalışma Yönergesi’nin 11. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR
Madde 4.
Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Belediye: Kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan Uşak belediyesini,
b) Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,
c) Muhtarlar Meclisi: Uşak Kent Konseyi Muhtarlar Meclisi’ni,
d) Başkan: Uşak Kent Konseyi Muhtarlar Meclisi Başkanı’nı,
e) Sekreter: Uşak Kent Konseyi Muhtarlar Meclisi Sekreteri’ni,
f) Çalışma Grupları: Uşak Kent Konseyi Muhtarlar Meclisi Çalışma Gruplarını,
g) Yürütme Kurulu: Uşak Kent Konseyi Muhtarlar Meclisi Yürütme Kurulu’nu,
h) Katılımcı üye, Muhtarlar Meclisi çalışmalarına gönüllü olarak katılan (Mahalleli vb) fakat Muhtarlar Meclisi yürütme kurulunda oy hakkına sahip olmayan kişileri ifade eder.

II. BÖLÜM
MUHTARLAR MECLİSİ
TANIMI, AMACI, OLUŞUMU VE ORGANLARI
TANIMI
Madde 5.
Muhtarlar Meclisi; kent yaşamının bir parçası olarak mahalle bazında katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi; hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında; düşüncelerini açıkça söyleyebilme, sorunları dile getirme ve çözüm üretebilme, kent yaşamına ilişkin yasal düzeyde karar alma ve uygulama erkini elinde bulunduran başta Uşak Belediyesi olmak üzere diğer yerel kurumlara vizyon katıcı çözüm odaklılığı ve ortak aklın belirlenip seslendirilmesini esas alan hemşehrilerin sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren demokratik, katılımcı ve şeffaf bir platformdur.

AMACI
Madde 6.
Muhtarlar Meclisi’nin amacı;
a. 5393 sayılı Belediye Kanununda; "Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idarî birim” olarak tanımlanan mahalle yönetimlerine kent yaşamında etkin ve çözüm odaklı bir pozisyon kazanmalarına aracılık etmek.
b. Belediye yönetiminin kararlarında mahallelinin isteklerini göz önünde bulundurma görevlerinin yerine getirilmesinde kolaylaştırıcı ve işbirliğine açık bir platform oluşturmak.
c. Belediyenin hizmetlerin mahalle ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışma görevini etkin biçimde yerine getirebilmesine yönelik olarak ortak ihtiyaçların, sorunların katılımcı bir yöntemle belirlenmesine katkı sağlamak.
d. Mahalle yönetimine ilişkin gerçekleştirilecek reformlarda görüş oluşturmak ve öneriler sunmak.
e. Çözüm odaklı yönetim anlayışını mahalle bazında uygulamaya aktarmak. Mahalle halkını (hemşehrileri) sadece talepleri olan ve şikayet eden olmaktan çıkarıp çözüm üreten, yol gösteren, ufuk açan, fikir veren ve uygulamaya destek olan bir bireye dönüşmesini desteklemek.
f. Mahalle halkı ile kent konseyi ve belediye arasında aracılık yapmak.
g. Mahalle muhtarlarını kent yönetiminde etkin kılacak dinamizme kavuşturmak.
h. Mahalle muhtarları arasında kent yaşamına yönelik çözüm üreten bir platform aracılığıyla bir sinerji oluşturmak.
i. Mahalle muhtarlarının vizyon ve deneyim kazanmalarının yanısıra çözüm üretme ve istişare kültürlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak.
j. Mahalle muhtarları arasında iletişim kanalları oluşturmak, işbirliğine açık hale getirmek ve karşılıklı deneyim paylaşımlarını kent ortak yaşamına aktarmalarına aracılık etmek.
k. Mahalleye ilişkin kültürel ve sosyal yaşama ilişkin değerlerin ve alışkanlıkların yaşatılması geliştirilmesi ve tüm hemşehriler ile paylaşılmasına yönelik etkinliklerin tasarlanması ve desteklenmesi.
l. Mahalle halkı içinde yer alan toplumsal kesimlere ilişkin ortak projeler üretilmesine katkı sağlamak. Bu konuda çalışma grupları oluşturmak ve ilgili kurumlar ile ilişkileri koordine etmek.
m. Mahallesine sahip çıkan, sorunlarına ve kent ortak yaşamına duyarlı, çözüm üreten, fikrini rahatlıkla söyleyebilen, katılımcı, demokratik değerlere alışkın mahalleli profili oluşturulmasına katkı sağlamak
n. Mahalle yaşamına ilişkin oluşturulan çözüm önerilerinin Uşak Kent Konseyi Genel Kurulunda ele alınmasına aracılık etmek ve değerlendirilmek üzere Uşak Belediyesine gönderilmesini izlemek, ayrıca konunun Belediye nezlinde takibini yapmak.

KURULUŞ
Madde 7.
a. Muhtarlar Meclisinin oluşumunda yerel ölçek Belde’dir ve Meclis Uşak Kent merkezinde Mahalle Muhtarlığı yapan kişilerden oluşur.
b. Belde sınırları içindeki tüm mahalle muhtarları muhtarlar meclisinin doğal üyesidirler.
c. Muhtarlar Meclisine ilgili belde sınırları içindeki muhtarlar dışında başka il/ilçe/belde köy muhtarı "üye” sıfatıyla katılamaz.

ORGANLARI
Madde 8.
Muhtarlar Meclisi’nin organları şunlardır:
a. Muhtarlar Meclisi Genel Kurulu
b. Muhtarlar Meclisi Yürütme Kurulu
c. Muhtarlar Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı
d. Muhtarlar Meclisi Çalışma Grupları

MUHTARLAR MECLİSİ GENEL KURULU
Madde 9.
a. Uşak merkezde kurulu bulunan tüm mahalle muhtarlarının bireysel ve doğrudan katılımı ile oluşur.
b. (kurulması halinde) Mahalle Meclislerini temsilen 3’er kişi genel kurula dahil edilecektir.
c. MM Yürütme Kurulu seçimlerinde tam yetkilidir.

MUHTARLAR MECLİSİ YÜRÜTME KURULU
Madde 10.
a. Muhtarlar Meclisi Yürütme Kurulu (MMYK); 1 Başkan, 1 Sekreterin yanı sıra 3 asıl ve 3 yedek üyenin katılımıyla oluşur.
b. Başkan, Sekreter ve Üyeler Genel Kurul tarafından seçimle belirlenir. Seçilebilmek için genel kurulun salt çoğunluğu yeterlidir.
c. Yürütme Kurulu Başkan ve Üyeliği için Genel Kurul Üyesi Mahalle Muhtarı olmak dışında herhangi bir şart ileri sürülemez.
d. Yürütme Kurulunun tamamının Genel Kurul üyesi Mahalle Muhtarları arasından seçilmesi zorunludur.
e. Başkanın bulunmaması halinde MM Yürütme Kurulu’na (MMYK) Sekreter Başkanlık eder, yoksa durum tutanakla tespit edilerek toplantı ertelenir.
f. Muhtarlar Meclisi Yürütme Kurulu’nun görev süresi 2 yıldır.
g. Kent Konseyi Seçimli Genel Kurulu sonrasında seçim sonuçlarının ilanından sonraki 10 işgünü içinde MM Yürütme Kurulu seçimleri yenilecektir.
h.Seçim sürecinin işletilmesine ilişkin idari sorumluluk MMYK Sekreteri ile Kent Konseyi Genel Sekreterine aittir.
i. Herhangi bir nedene bağlı olarak muhtarlık görevinden uzaklaştırılan veya muhtarlık görevi sona eren mahalle muhtarlarının, MM Yürütme Kurulu’ndaki görevi de sona erecektir. Yeni seçilecek mahalle muhtarı MM Genel Kurulu’nun yeni üyesi olacaktır. Yeni muhtar seçimi yapılıncaya kadar ihtiyar heyetinin bildireceği üye mahalleyi MM Genel Kurulunda temsil edecek ve diğer muhtarların sahip olduğu tüm yetkilere sahip olacaktır.

BAŞKAN
Madde 11.
a. Muhtarlar Meclisi kurumsal yapısının yürütme organı Başkandır.
b. Başkan ilk kez seçimi en yaşlı üyenin başkanlık yapacağı Genel Kurul ilk toplantıda yapılacaktır.
c. Başkan adaylığı için MM Genel Kurul üyesi olmak dışında hiçbir kriter aranmayacaktır.
d. Seçim toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile gerçekleşecektir.
e. İlk 2 turda Başkan seçilemez ise 2. turda en çok oyu alan 2 aday arasında kura ile Başkan belirlenecektir.
f. Başkanlık seçiminin 1 gün içinde tamamlanarak sonucun (tutanak eşliğinde) Kent Konseyi Genel Sekreterliğine aynı gün içinde iletilecektir. Aksi durumda 2 iş günü içinde Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından MMYK Başkanlığına görevlendirme yapılacaktır.
g. MM Başkanı Kent Konseyi Yürütme Kuruluna doğal üye olarak katılacaktır.
h. Başkan her yıl Ocak ayında (2. Hafta içinde) MMYK nun çalışmalarına ilişkin MM Genel Kuruluna faaliyet raporu sunacaktır. Faaliyet raporu üye tam sayısının ¾ çoğunluğu tarafından reddedilmesi durumunda karar KK Yürütme Kuruluna iletilecek. KK Yürütme Kurulu kararı ile mevcut Yürütme Kurulu düşmüş sayılacak ve seçimler 10 iş günü içinde KK Genel Sekreterliği koordinasyonunda yenilenecektir. Yeni seçilen Yürütme Kurulu önceki dönemden kalan süreyi tamamlayacaktır.

SEKRETER
Madde 12.
a. MM Yürütme Kurulu ile Kent Konseyi Yürütme Kurulu arasındaki yazılı ve bürokratik irtibatı sağlamakla görevlidir.
b. Yürütme Kurulu’nun gündem vb. konularda sekretaryasını yapmakla görevlidir.
c. MM Genel Kurulunca Mahalle Muhtarları arasından salt çoğunlukla 2 yıllığına seçilir.
d. Aynı kişi en çok 2 defa üst üste Sekreter olarak seçilebilir.

GÜNDEM
Madde 13.
a. Gündemi MM Yürütme Kurulu Başkanı belirler.
b. Toplantı başladıktan sonra üyeler gündem maddesi önerebilirler. Bu öneri (ler) toplantıya katılanların salt çoğunluğu tarafından kabul edilirse gündeme alınır.
c. Gündem 1 gün önceden üyelere, mahalle halkına, (Kent Konseyi Sekreteryası aracılığıyla) Kent Konseyi Yürütme Kuruluna ve Kent Konseyi Çalışma gruplarına duyurulur. Ayrıca Kent Konseyi Web sayfasından ilan olunur.

TOPLANTI YERİ VE ZAMANI
Madde 14.
a. MM Yürütme Kurulu her hafta Başkanının ilan edeceği gün ve saatte mutat olarak toplanacaktır. Toplantı katılımları tutanakla belirlenecektir.
b. Üyelerin katılımlarını ve etkin çalışmalarını sağlama görevi Başkana aittir.
c. Toplantı yeri Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından tahsis edilir. MM Yürütme Kurulu Sekreterliği, toplantılara yönelik her türlü mekansal ve teknik tedbiri almakla görevlidir.

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI
Madde 15.
a. MM Yürütme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanacak, katılanların salt çoğunluğu ile karar alacaktır. Alınan kararlar istişari mahiyettedir.
b. Kararların Kent Konseyi Yürütme Kurulu başta olmak üzere başka herhangi bir kurum, kuruluş veya Belediye yönetimi için bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır.
c. Siyasi içerikli konu (ların) gündeme alması ve müzakere etmesi yasaktır. Kent Konseyi Yürütme Kurulu siyasi içerikli gündem maddesini kaldırmakla yetkilidir.
d. Karar oylamaları "açık oy” ile yapılacaktır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılacaktır.
e. Alınan kararlar ve oluşturulan görüşler MM Yürütme Kurulu Sekretaryası aracılığıyla 1 gün içinde Kent Konseyi Genel Sekreterliğine intikal ettirilecektir. Bu Görüş ve değerlendirmeler Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından Genel Kurula intikal ettirilecektir.
f. MM Yürütme Kurulu kararlarının Uşak Belediyesine iletilmesine Uşak Kent Konseyi Genel kurulu yetkilidir.
g. MM Yürütme Kurulu toplantıları açıktır. Toplantılara, hemşehrilerin, belediye temsilcilerinin, mahalle halkının, Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu üyelerinin, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin ve meslek kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımının sağlanması için gerekli tedbirler MM Başkanı tarafından alınacaktır. Tüm hemşehriler toplantılara dinleyici sıfatıyla katılabilir görüş bildirebilirler ancak oy hakkına sahip değillerdir. Bu kişiler çalışma gruplarında yer alabilirler.
h. İzinsiz ve mazeretsiz olarak MM Yürütme Kurulu’nun arka arkaya 3 toplantısına katılmayan mahalle muhtarına ilişkin durum tutanakla tespit edilir. Üyeliğin düşmesine MM Yürütme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu tarafından karar verilir. Üyeliği sona eren mahalle muhtarına ilişkin durum Kent Konseyi Yürütme Kurulu nihai kararına bağlı olacaktır.
i. Üyeliği düşen muhtarın yerine ilgili mahalle ihtiyar heyetinin bildireceği üye mahalleyi temsilen MM Yürütme Kuruluna katılır. Üyeliği düşen üyenin varsa çalışma gruplarındaki görevi de sona ermiş sayılır.

ÇALIŞMA GRUPLARI
Madde 16.
a. MM Yürütme Kurulu mahalle ve kent sorunlarına ilişkin çözüm odaklı çalışma yürütmek ve projeler gerçekleştirmek amacıyla çalışma grupları oluşturabilirler.
b. Çalışma grupları mahalle halkının ve tüm sosyal kesimlerin katılımına açıktır.
c. Çalışma grupları MM Genel Kurulunun Muhtar üyelerinden birinin başkanlığında çalışacaktır. Bir kişi en çok 2 Çalışma Grubuna başkanlık yapabilecektir.

DİĞER HÜKÜMLER
Madde 17.
Kent Konseyi Seçimli Genel Kurulu sonrasında 10 işgünü içinde MM Genel Kurulunda MMYK seçimleri yenilenecektir.

YÜRÜRLÜK
Madde 18.
Bu yönerge Kent Konseyi Genel Kurulu’nun 30/09 /2014 tarihli toplantısında görüşülmüş ve onaylanarak yürürlüğe girmiştir.