Kent Konseyi Çalışma Yönergesi

1. BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

AMAÇ
Madde 1: Bu yönergenin amacı, Uşak Kent Konseyi’nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

KAPSAM
Madde 2: Bu yönerge, Uşak Kent Konseyi kuruluşunun, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

DAYANAK
Madde 3: Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR
Madde 4: Bu yönergenin uygulanmasında;
a)Belediye: Uşak Belediyesini,
b)Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; Uşak’ın kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonunun sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu, Uşak’lı hemşerilerin karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını hayata geçiren Uşak Kent konseyini,
c)Meclisler ve Çalışma Gurupları: Uşak Kent Konseyi bünyesinde, kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim ve sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı, kadın, gençlik, çocuk, engelli vb. toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını, ortak akıl ve uzlaşmanın sonucunda kentin yararına projeler üretmeyi hedefleyen ve gönüllülük esasına dayanan ortak yapıları,
d)Yerel Gündem 21 Programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesi’nde 1992 yılında kabul edilen ve 21. yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28. bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını
e)Yönetişim: Saydamlık, hesap verilebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,
f)YG21: Yerel Gündem 21’i ifade eder.

II. BÖLÜM
UŞAK KENT KONSEYİNİN AMACI, OLUŞUMU, GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ
AMACI
Madde 5: Uşak Kent Konseyi, kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kenti hak hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme bilinci, hoşgörü ve saygı ilkeleri çerçevesinde halkın yönetim katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmaları hayata geçirmeyi, sivil toplumun güçlendirilmesi, çocukların, gençlerin, kadınların, yaşlı ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini ve toplumsal sorunlar ile milli ve manevi hususlardaki duyarlılıklarını arttırmayı amaçlar.

OLUŞUMU;

Madde 6:

(a) Kent Konseyi belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde, işbu yönergenin 9 uncu maddesinde belirtilen üyelerden oluşur.

(b) Kent Konseyi genel kurulu ilk toplantısını yapmak üzere belediye başkanının çağrısı ile toplanır. Belediye başkanının başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıya idare etmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer.
(c) Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, kent konseyi yürütme kurulu ve kent konseyi başkanı seçilir.

GÖREVLERİ:
Madde 7:
a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehricilik bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
b) Uşak ilinin doğası, tarihi, kültürel mirası, turizm değerleri ve sosyo-ekonomik yaşantısı ile bütünleşecek nitelikli stratejilerin belirlenmesi ve tanıtılması,
c) Kentimizin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikalar arasında önceliklerin belirlenmesi ve çözüm önerileri üretilmesine imkan tanıyacak bir ortak akıl uzlaşma ortamı oluşturmak,
d) Katılımcılığı, demokrasiyi ve birlikte yaşama kültürünü geliştirerek sivil toplumun kurumsallaşmasına katkı sağlamak,
e) Kent halkı ile birlikte kentin sorumlarının tespiti ve çözüme yönelik eylem planları hazırlamak, uygulamak ve geliştirmek,
f) Çocukların, gençlerin, kadınların, yaşlı ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmaya ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını teşvik etmeye ve sağlamaya yönelik çalışmalara öncülük etmek ve desteklemek,
g) Konseyce alınıp Belediye Meclisi gündeminde görüşülen konuların Belediye Meclis Kararına dönüşmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
h) Kent hayatını ilgilendiren tüm konularda çalışmalar yapmak.

ÇALIŞMA İLKELERİ
Madde 8: Kent konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür:
a) Yerel Gündem 21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentimizin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,
b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,
c) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hasap sorma ve hesap verme, katilim ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,
d) Uluslararası gelişmeleri, ülke koşullarını, yerel öncelikleri gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,
e) Katılmcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı ve yönetişini esas almak,
f) Uşak'ta kentle ilgili araştırma, çalışma ve yatırım yapan resmi, özel ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına katkı sağlamak,
g) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

III. BÖLÜM
UŞAK KENT KONSEYİ ÜYELİĞİ VE ORGANLARI
ORGANLARI
KENT KONSEYİ ÜYELİĞİ
Madde 9: Uşak Kent Konseyi aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.
a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,
b) Belediye başkanı veya temsilcisi,
c) Sayısı 10'u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
ç) Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30'unu geçmemek ve 20'den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,
d) Uşak İl sınırları içinde teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,
e) İlde kurulu bulanan üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilcisi, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversitelerden birer temsilci,
f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilde kurulu bulunan Kent Konseyi Seçim Tarihinden en az 6 ay önce kurulmuş dernekler ile vakıfların temsilcileri,
g) Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.

KENT KONSEYİ ORGANLARI
Madde 10 Konseyi'nin organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yürütme Kurulu
c) Meclisler ve Çalışma Grupları
d) Kent Konseyi Başkanı

GENEL KURUL
Madde 11:
a) Uşak Kent Konseyinin en yetkili organıdır. Kent Konseyi Yönetmeliğinin 9.Maddesinde belirtilen üyelerden oluşur.
b) Genel Kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemi en az 30 (otuz) gün önceden Uşak Kent Konseyi Başkanlığı tarafından katılımcılara yazı ile bildirilir. Ayrıca mahalli araçlarla araçlarla (afiş, branda, internet vb.) kamuoyuna duyurulur.
c) Uşak Kent Konseyi Genel Kurulu Üyeleri, kurumlarından alacakları görevlendirme yazısı ile üye giriş formunu doldurarak Uşak Kent Konseyi Genel Sekreterliği'ne başvururlar. Genel Kurul üyeleri Seçimli Genel Kurul'a 15 gün kala üyelik bilgilerini yenilemek zorundadırlar. Yenileme işlemini gerçekleştirmeyen Genel Kurul üyeleri seçimli Genel Kurul'da aday olamaz ve oy kullanamazlar.
d) Uşak Kent Konseyi Genel Kurulu her yıl Ocak ve Eylül aylarında olağan olarak toplanır. Ayrıca Genel Kurul, Uşak Kent Konseyi Başkanı'nın çağrısı ile veya Yürütme Kurulu'nun toplantıya katılanların salt çoğunluk kararıyla ya da Genel Kurul katılımcı üye sayısının üçte birinin yazılı teklifi üzerine olağanüstü taplantıya çağrılabilir.
e) Üyele, Uşak Kent Konseyi Başkanlığı'nın önceden hazırladığı katılım listesini imzalayarak Genel Kurul toplantısına katılırlar.
f) Genel Kurul katılımcı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, en az 7 gün içinde yapılacak ikinci taplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıdaki katılımcı üye sayısının Yürütme Kurulu üye tam sayısının iki katından fazla olması gerekir.
g) Genel Kurula, Uşak Kent Konseyi Başkanı ile Yürütme Kurulu asil ve yedek üyelerini seçer.
h) Genel Kurula Uşak Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde Yürütme kurulunun en yaşlı üyesi taplantıya başkanlık eder. Ayrıca Genel Kurul tarafından başkanlık divanına 1 başkan yardımcısı, 2 yazman üye seçilir. Seçilen üyeler başkanla birlikte Genel Kurul tutanağını imzalarlar.
ı) Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
i) Genel kurul, Yürütme Kurulu tarafından önceden hazırlanmış gündemi görüşür. Katılımcı üyelerin %10'unun yazılı isteği ve üçte birinin kabulü ile yeni gündem maddesi eklenebilir.
j)Genel Kurul, ilgili yönetmeliğin ve bu yönergenin hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla Yürütme Kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını belirleyen çalışma yönergesi hazırlar.
k) Genel Kurul, Kent Konseyi çalışma yönergesinin amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekli kararları almak amacıyla yürütme kuruluna yetki verir.
l) Genel Kurul tarafından oluşturulan ve kabul edilen görüşleri, Uşak Belediyesi Meclis Başkanlığı'na sunulmak üzere Yürütme Kurulu'na gönderir.
m) Uşak Kent Konseyi'nin üyesi olan kurum ve kuruluşlar, yetkili organlarının kararıyla Genel Kurul üyeliğinden çekilebilirler.
n) Kent Konseyi Yönetmeliği'nde ve bu yönergede belirtilen amaçlara ve ilkelere aykırı söylem ve eylemleri belirlenen yada Uşak Kent Konseyi'nin olağan ve olağanüstü toplantılarına mazeretsiz olarak birbirini takiben üç kez katılmayanların Genel Kurul üyelikleri, Yürütme Kurulu'nun önerisini ve Genel Kurulun salt çoğunluk kararı ile Uşak Kent Konseyi üyeliğinden düşürülebilir.

YÜRÜTME KURULU
Madde 12:
OLUŞUMU
a) Uşak Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Kent Konseyi Başkanı, 10 (on) asil üye, 10 (on) yedek üye ve Uşak Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından oluşturulan Meclis Başkanları ile Kent Konseyi Genel Sekreterinden oluşur.
b) Uşak Kent Konseyi Yürütme Kurulu; Genel kurul tarafından birinci dönem için 2 (iki), ikinci dönem için 3 (üç) yıl görev yapmak üzere seçilir.
c) Yürütme Kuruluna Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder. Kent Konseyi Başkanı bulunmaması halinde Yürütme Kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.
d) Yürütme kurulu üye seçimleri, gizli oy açık sayım esasına göre yapılır. Genel Kurul üyelerinin %10'unun yazılı teklifi ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile açık oy esasına göre yapılabilir. Seçimin gizli oy verme yöntemi ile yapılmasına karar vermesi durumunda,üyeler oy pusulasına en fazla 10 asil ve 10 yedek ismi yazabilirler,10 adaydan fazla ismin yazıldığı oy pusulasıiptal edilir.
e) Yürütme kurulu iki haftada bir olağan, Kent Konseyi Başkanı veya en az 5 Yürütme Kurulu üyesinin isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.
Kent Konseyi olan herkes, Yürütme Kurulu üyeliğine aday olabilir.
Genel Kurulun yürütme kurulu seçimini gizli oy verme yöntemi ile yapılmasına karar vermesi durumunda, üyeler oy pusulasına en fazla 10 asil ve 10 yedek ismi yazabilirler 10 adaydan fazla ismin yazıldığı oy pusulası iptal edilir.
f) Yürütme Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste 3 veya yılda 7 kez katılmayan üyelerin Yürütme Kurulu üyeliği düşer. Üyeliği düşen üye yerine yedek üyelerden ilk yedek üye yürütme kurulu üyesi olarak çağrılır.
g) Yürütme Kurulu üye sayısının, yedek üyelerin de katılımından sonra 7'nin altına düşmesi halinde olağanüstü Genel Kurul yapılarak Yürütme Kurulu yenilenir.
h) Yürütme Kurulunca her toplantı sonrası alınan kararlar bir sonraki toplantı başlangıcında Genel Sekreter tarafından üyelerin bilgilerine sunulur.

GÖREVLERİ
a) Yürütme Kurulu, Uşak Kent Konseyi'nin amaçları doğrultusunda eylem planları hazırlar ve Genel Kurulun onayına sunar.
b) Yürütme Kurulu, Genel Kurulu tarafından alınan kararları uygular.
c) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının yerini, zamanını ve gündemini belirler.
d) Uşak Kent Konseyi'nin amaçları doğrultusunda çeşitli alanlarda derinlemesine ve kapsamlı çalışmalar yapmak üzere meclisler ve çalışma grupları oluşturarak bu grupların çalışmalarına destek olur ve denetler.
e) Genel Kurul tarafından oluşturulan görüşleri, Uşak Belediyesi Meclisi'nin ilk toplantısında görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı'na sunar ve sonuçlanmasına yönelik çalışma yapar.
f) Yürütme kurulu Meclislerin hazırlamış oldukları çalışma usul ve esaslarını belirleyen çalışma yönergelerini inceler, uygun gördüğü taktirde görüşülmesi ve karara bağlanması için Genel Kurulun onayına sunar. Meclis ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esaslarını oluşturur ve Genel Kurulun onayına sunar.
g) Yürütme Kurulu Kent Konseyi'nin Çalışma Yönergesinin 5-8.maddesinde belirtilen amaçlar ve çalışma ilkeleri doğrultusunda kendisine yapılan proje başvurularını kabul edebilir, proje çağrılarında bulunabilir, bu doğrultuda açılmış ve açılacak projelere ortak veya iştirakçi olarak katılabilir, destek verebilir.

MECLİSLER VE ÇALIŞMA GRUPLARI
Madde 14: Uşak Kent Konseyi bünyesinde aşağıda sayılan meclisler oluşturulur:
a) Kadın Meclisi: Bu yönergenin 9. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların birer kadın temsilcisi ile seçilmiş kadın yerel yöneticileri ve gönüllü kadın katılımcılarından (söz hakkı olup oy hakkı olmayan) oluşur.
b) Gençlik Meclisi: Bu yönergenin 9. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlar ile üniversite öğrenci konseyleri, lise öğrenci birlikleri, üniversite öğrenci kulüpleri, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gençlik birimlerinin 16-30 yaş arasındaki birer temsilcisinden oluşur.
c) Engelliler Meclisi : Bu yönergenin 9. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların temsilcileri ve varsa birer engelli temsilcileriyle resmi ve özel engelli rehabilitasyon merkezi temsilcileri ve gönüllü engellilerden oluşur.
d) Çocuk Meclisi: Bu yönergenin 9. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların varsa 10-15 yaş arası birer temsilcilerinden oluşur.
e) Yukarıda sayılan meclislerin Genel Kurullarının çalışma esasları, bu yönergede Uşak Kent Konseyi Genel Kurulu için belirtilen çalışma biçim ve yöntemlerine uygun olarak düzenlenir.
f) Meclis Genel Kurulları tarafından 1 Başkan, 1 Sekreter, 7 Asil 7 Yedek üyeden oluşan Yürütme Kurulu seçilir.

Uşak Kent Konseyi Çalışma Gruplarının Oluşumu ve Çalışma Esasları
Madde 15:
a) Uşak Kent Konseyi Genel Kurulu'nun önerisi ve Yürütme Kurulu'nun kararıyla belli konu ve alanlarda derinlemesine ve kapsamlı çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları oluşturulur.
b) Çalışma grupları, en aç 5 kişiden oluşur.İçlerinde çalışma grubunun oluşmasını sağlayan konu ile ile ilgili en az iki uzman kişi bulunur. Çalışma gruplarına katılım, Yürütme Kurulu'na yapılan yazılı başvurunun kabulü ile başlar. Çalışma grubu ilk toplantısında kendi içinden bir grup temsilcisi ve bir yazman seçer.Çalışmalarını planlayarak proje halinde (emek,hedef,süre,faaliyetler ve bütçe v.s.) Yürütme Kuruluna sunar.
c) Çalışma grupları yaptıkları etkinliklerle ilgili raporları üç ayda bir Yürütme Kuruluna sunarlar.
d) Çalışma gruplarının süresi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.
e) Çalışma gruplarının çalışma yöntem ve ilkeleri bu yönergedeki ilkeleri uygun olarak sürdürülür.

KENT KONSEYİ BAŞKANI
Madde 15:
a) Kent konseyi başkanı genel kurul tarafından Genel Kurul üyeleri içerisinden seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.
b) Kent konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.
c) Kent konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşiminde tamamlanır.
d) Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebepla görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekalet eder.
e) Genel kurul üyelerince verilen önergeler, kent konseyi başkanınca oylatılır veya ilgili organlara havale edilir.

IV. BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Toplantı ve Görüşme Usulü
Madde 16:
a) Uşak Kent Konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak taplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
b) Uşak Kent Konseyi Genel Kurulu'nda söz alacak üyelerin konuşma süreleri 5'er dakika ile sınırlı olup, Yürütme Kurulu'na önceden yazılı olarak başvuran ve önerisi gündeme alınan üyeye 10 dakika konuşma hakkı verilir.
c) Uşak Kent Konseyi Genel Kurul toplantıları, basına ve halka açık olarak yapılır.
d) Uşak Kent Konseyi Genel Kurulu Kent Konseyi başkanı tarafından doğrudan veya madde 9 da sayılı üyelerin üçte birinin teklifi üzerine olağaüstü toplantıya çağrılır.

Görüşlerin İlanı
Madde 17:
Kent Konseyi Genel Kurulunca oluşturulan görüşler, Uşak Belediye Meclisi'nin ilk toplatısında değerlendirildikten sonra Belediye tarafından Kent Konseyi Yürütme Kurulan bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

Sekreterya Hizmetleri
Madde 18:
a) Kent konseyinin sekreterya hizmetleri, ilgili belediye tarafından önerilecek ve yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.
b) Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında genel sekretere karşı sorumludur.

Genel Sekreter
Madde 19:
a) Kent Konseyi Genel Sekreteri, Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun doğal üyesi olup, Belediye Başkanı'nın önereceği 3 kişi arasından ve Yürütme Kurulu tarafından seçilir.
b) Kent konseyi genel sekreteri, Uşak Kent Konseyi Yönergesinin 6 ıncı maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.
c) Kent Konseyi'nce alınan kararların, kamuya mal edilmesini, yetkili organlara ulaştırılmasını ve uygulamaya konulmasını takip eder ve Yürütme Kurulu'nu bilgilendirir.
d) Yürütme Kurulu tarafından oluşturulan toplantı gündemini, 3 gün önceden Konsey üyelerine uygun araçlarla bildirir.
e) Genel sekreter, kent konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur.

Kent Konseyi Mali Yapısı
Madde 20:
a) Uşak Belediyesi bütçesinde, Uşak kent Konseyi'ne, ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.
b) Kent Konseyi amaçları doğrultusunda ilgili kurumlara proje başvurusunda bulunabilir, ortaklıklar kurulabilir, var olan projelere iştirakçi olabilir, ayni ve nakdi destek taahhüdünde bulunabilir.

YÜRÜRLÜK
Madde 21:
Uşak Kent Konseyi Çalışma Yönergesinde yapılan değişiklikleri içeren bu yönerge 30.09.2014 tarihinde yapılacak Genel Kurul taplantısında kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.


YÜRÜTME
Madde 22:
Bu yönerge hükümlerini Uşak Kent Konseyi Yürütme Kurulu yürütür.